Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển


Download