Quyết định số 1041/QĐ-TTg

Ngày 1 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1041/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"


Download