Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP, Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ


Download