Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg

Ngày 24  tháng 3 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 (gọi tắt là Kế hoạch) nhằm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP


Download