Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 06/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ (bao gồm Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố).


Download