Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020

- Giới thiệu chung và mục tiêu của dự án.

- Quyết định phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020".

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”

- Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”

- Danh sách ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên của tỉnh và danh sách sản phẩm truyền thống đặc thù của tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre).


- Các biểu mẫu (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre).


1. Biểu mẫu 01/ĐK-TĐC: Phiếu đăng ký tham gia dự án (Lĩnh vực xây dựng, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia).
2. Biểu mẫu 02/TMDA-TĐC: Thuyết minh dự án xây dựng, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.
3. Biểu mẫu 03/BC-TĐC: Báo cáo kết quả thực hiện dự án.
4. Biểu mẫu 04/ĐK-SHTT: Phiếu đăng ký tham gia dự án (Lĩnh vực xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp).
5. Biểu mẫu 05/TMDA-SHTT: Thuyết minh dự án (Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý).
6. Biểu mẫu 06/BCĐK-SHTT: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án (Xây dựng, đăng ký, khai thác, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý).
7. Biểu mẫu 07/BCTC-SHTT: Báo cáo định kỳ tình hình chi tiêu tài chính dự án (Xây dựng, đăng ký, khai thác, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý).
8. Biểu mẫu 08/ĐK-QLCN: - Phiếu đăng ký tham gia dự án (Lĩnh vực đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiến tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường).
9. Biểu mẫu 09/TMDA-QLCN: Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm.
10. Biểu mẫu 10/BCĐK-QLCN: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án.
11. Biểu mẫu 11/BC-QLCN: Báo cáo kết quả thực hiện dự án.