Tình hình về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường sau 01 năm thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN

Nhằm đánh giá tình hình đo lường, chất lượng và ghi nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, ngày 15/4/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Công văn số 595/TĐC-QLCL về việc triển khai kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường toàn quốc năm 2015. 

 
 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra vàng
trang sức, mỹ nghệ tại doanh nghiệp

 

Trên tinh thần này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Kinh tế thành phố Bến Tre, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Châu Thành thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với 90 mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ tại 42 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, kết quả kiểm tra như sau:

Về nhãn hàng hóa: Kiểm tra việc thể hiện nhãn hàng hóa theo quy định của Nghị định 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN: có 33/90 mẫu vàng trang sức có nhãn hàng hóa đủ nội dung theo quy định, chiếm 36,67%; 57/90 không có nhãn hoặc có nhãn hàng hóa nhưng chưa đủ nội dung như: thiếu mã ký hiệu doanh nghiệp, hàm lượng vàng…chiếm 63,33%.

Kiểm tra việc công bố tiêu chuẩn áp dụng: 63/90 mẫu vàng trang sức có tiêu chuẩn công bố áp dụng tại thời điểm kiểm tra, chiếm tỷ lệ 70%; 27/90 mẫu vàng trang sức không xuất trình được tiêu chuẩn công bố áp dụng tại thời điểm kiểm tra, chiếm tỷ lệ 30%.

Về chất lượng: Có 74/90 mẫu vàng trang sức có khắc mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, chiếm tỷ lệ 82%; 16/90 mẫu vàng trang sức không có khắc mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, chiếm tỷ lệ 18%. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu 01 nhẫn trơn có khối lượng vàng 01 chỉ của doanh nghiệp tư nhân Kim Hải Hải sản xuất, có hàm lượng vàng công bố trên sản phẩm là 9999 (theo quy định chỉ công bố 999) để thử nghiệm hàm lượng vàng. Kết quả thử nghiệm cho thấy, nhẫn trơn của doanh nghiệp đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.

Về đo lường: Tiến hành kiểm tra đo lường đối với 42 cân; kiểm tra phép đo, xác định khối lượng vàng thực tế so với công bố của nhà sản xuất cho 42 mẫu. Kết quả tất cả các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ được kiểm tra đều đáp ứng yêu cầu về khối lượng hàng hóa; tuy nhiên trong 42 cơ sở được kiểm tra vẫn còn 02 cơ sở sử dụng cân trong mua bán không phù hợp quy định của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.

Qua đợt kiểm tra, đối với trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ thiếu mã ký hiệu doanh nghiệp hoặc hàm lượng vàng trên sản phẩm, không có nhãn hoặc nhãn chưa đủ nội dung theo qui định, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng việc bán hàng, liên hệ nhà sản xuất khắc phục. Bên cạnh đó, Đoàn cũng yêu cầu các doanh nghiệp lưu giữ đầy đủ tiêu chuẩn công bố áp dụng của các sản phẩm vàng trang sức được lấy từ các doanh nghiệp khác sản xuất, doanh nghiệp có sản xuất thì phải thực hiện xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng theo đúng yêu cầu của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.

Đoàn đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng việc sử dụng 02 cân chưa đúng qui định, đồng thời ra thông báo tạm dừng, yêu cầu 02 cơ sở kinh doanh trang này trang bị cân có đặc trưng kỹ thuật đo lường phù hợp theo quy định (thời gian khắc phục 30 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản kiểm tra).

Đoàn cũng đã phổ biến những quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức mỹ nghệ; giải đáp những vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ vi phạm về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

                                                                              Thanh Tân
                                                     Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất luợng