Thông báo thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ

Căn cứ quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

 

Căn cứ quyết định số 181/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ;

 

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu như sau:

 

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết để tiện việc liên hệ phối hợp công tác và giao dịch.

Tin khác cùng chuyên mục: