Hội nghị triển khai các quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày 03/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, văn bản này quy định việc quản lý các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN), bao gồm: quy định về tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét duyệt đề cương, thẩm định kinh phí, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số 12 có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ngày 29 tháng 8 năm 2007 và Quyết định số 3321 ngày 31 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


Ngoài ra, tại hội nghị còn triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quy định cũng đã nêu rõ các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán và một số khung định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN; Lập, thẩm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bến Tre, cụ thể: dự toán tiền công lao động trực tiếp, thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước, dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu, dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định được xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) và các báo giá liên quan, các nội dung và định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN,…

Được biết, quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2016, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND về việc ban hành Quy định định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống Kê KH&CN