Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng

a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (tỉnh Bến Tre là nơi cơ sở đăng ký trụ sở chính). Địa chỉ: Số 44, đường Ngô Quyền, Phường 3, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Thời gian nhận hồ sơ: Vào ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.
- Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định:
+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng– Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.
- Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Cong nghệ tỉnh Bến Tre hoặc gửi qua đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.
- Số lượng hồ sơ: 01 bản

d. Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày
- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 30 ngày
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu 1.CBDĐL Ban hành kèm theo Thông tư  số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

k.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn
Đối với cơ sở sản xuất
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;
3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này.

Đối với cơ sở nhập khẩu
1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.
2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

l. Căn cứ pháp lý:
-  Luật Đo lường ngày 11/11/2011
-  Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
-  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa
-  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

 

Download mẫu hồ sơ

Tin khác cùng chuyên mục: