Tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 06/9 đến ngày 16/9/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các lớp tập huấn về “Nhận thức HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” (gồm 2 lớp, từ ngày 6 – 9/9/2016) và “Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008” (gồm 2 lớp, từ ngày 13 – 16/9/2016). Đây là một trong những nội dung thuộc Kế hoạch số 2841/KH-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc gia về HTQLCL, đưa ra chuẩn mực cho HTQLCL với tư duy khoa học, đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với thực tế của từng tổ chức. Đây được xem như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan trong việc chuẩn hóa các phương pháp làm việc, cải cách phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xây dựng một HTQLCL công việc trong cơ quan để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tham dự các lớp tập huấn có 239 học viên của 40 đơn vị (gồm: 30 đơn vị thuộc diện bắt buộc xây dựng và áp dụng HTQLCL là các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện và Công an tỉnh; 10 đơn vị thuộc diện khuyến khích áp dụng là UBND các xã, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Trường Chính trị).

Nội dung lớp tập huấn đã được chuyên gia tư vấn Phạm Văn Hảo - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu về các vấn đề liên quan đến HTQLCL như các yêu cầu của tiêu chuẩn, các văn bản có liên quan, phương pháp xây dựng và áp dụng quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và yêu cầu quản lý của cơ quan hành chính, công bố HTQLCL theo đúng quy định cũng như các hoạt động duy trì và cải tiến hàng năm; cách thức tiến hành đánh giá nội bộ từ khâu lập kế hoạch cho đến kết thúc cuộc đánh giá, yêu cầu của đánh giá viên.

Qua lớp tập huấn, các học viên được trao đổi và giải đáp các vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, hoạt động đánh giá nội bộ. Từ đó, học viên nhận thức được tầm quan trọng và tác dụng của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước tại cơ quan nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

 

Tuyết Mai
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng