Bến Tre nhanh chóng triển khai thực hiện Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư

Nhằm triển khai thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư (khóa VII) vào đời sống xã hội; ngày 14/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 493-CV/TU, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:


Lãnh đạo tốt việc triển khai, quán triệt Kết luận 6-KL/TW ngày 1/9/2016 của Ban Bí thư (khóa VII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 16/9/2005 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của phát triển công nghệ sinh học trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện các hoạt động khoa học và công nghệ.


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế và là giải pháp đảm bảo tăng trưởng xanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc thực thi các chính sách về nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, trong khai thác chế biến, nuôi trồng thủy, hải sản. Ưu tiên chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới. Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh chủ động được phần lớn các giống có hàm lượng khoa học, công nghệ sinh học cao phục vụ tốt cho nhu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp.

Ứng dụng có hiệu quả thành tựu công nghệ sinh học trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội: công nghệ sinh học phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xây dựng các chương trình phát triển nông nghiệp hiệu quả trên nền tảng phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học để thích ứng với biến đổi khí hậu; đưa nhanh các quy trình, công nghệ tiên tiến áp dụng vào hoạt động khai thác, nuôi trồng, bảo quản và chế biến nông, thủy, hải sản; đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe và đời sống của nhân dân; xử lý ô nhiễm, khắc phục sự suy thoái tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng khoa học và công nghệ, nhất là Khu công nghệ sinh học Cái Mơn và Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm hạt nhân, nòng cốt triển khai, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn. Thường xuyên củng cố và kiện toàn nguồn nhân lực ở các trung tâm, trạm, trại, phòng kiểm nghiệm để đủ khả năng ứng dụng công nghệ sinh học vào việc tuyển chọn, nhân nhanh giống cây trồng, vật nuôi sạch bệnh có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện từng địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai các giải pháp hữu hiệu huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho công nghệ sinh học như: thúc đẩy hiệu quả hợp tác công-tư (PPP) theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020. Phát triển đồng thời và đồng bộ 04 yếu tố: quy hoạch vùng sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn công nghệ cao, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ động xây dựng các chương trình, đề tài, dự án hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước và các nước để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên ngành công nghệ sinh học để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, duy trì việc tổ chức các hội thi tìm hiểu và sáng tạo về khoa học và công nghệ để tuyển chọn các sản phẩm, mô hình, sáng chế có giá trị thực tiễn cao. Gắn hoạt động khoa học và công nghệ với hoạt động sản xuất, kinh doanh với các thành phần kinh tế; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động phổ biến, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ về công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; theo dõi đôn đốc các sở, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học theo lộ trình đã đề ra. Ban Tuyên giao Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.Đặng Văn Cử
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre