Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch 41-KH/ĐUK ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

 

 
 
 
 
 
 
 
 Quang cảnh hội nghị (Ảnh: N.V.Niệm)


Hội nghị được nghe đồng chí Võ Văn Truyền-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó giám đốc Sở triển khai một số nội dung trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đại hội XII đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nghị quyết của Hội nghị lần này còn thể hiện rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Qua Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức trong Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có hệ thống, từ đó quyết tâm hành động để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu học tập, quán triệt, nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 để tránh có nhận thức lệch lạc, sai trái.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN