Thông báo số 158/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (đính kèm công văn 279/BKHCN-ĐP), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018, cụ thể như sau:

 

1. Đề xuất, đăng ký thực hiện dự án cần ưu tiên dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn; dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại các địa bàn triển khai (làm chủ từ khâu sản xuất giống, tạo vùng nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa và chế biến ra sản phẩm cuối cùng), dự án góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Bến Tre.

 

2. Các dự án được lựa chọn, đề xuất được phân loại theo hai nhóm do Trung ương quản lý và nhóm ủy quyền cho địa phương quản lý theo nguyên tắc:
- Các dự án trọng điểm, quy mô, có tính chất tác động liên vùng do Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) quản lý;
- Các dự án có quy mô nhỏ, không có tính chất tác động liên vùng thì ủy quyền cho địa phương quản lý.

 

3. Hồ sơ dự án
- Hồ sơ của dự án được xây dựng theo các biểu mẫu của Chương tình nông thôn miền núi giai đoạn từ năm 2016 gửi kèm theo công văn này

- Hồ sơ dự án bao gồm:
+ Thuyết minh dự án;
+ Tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và kế hoạch triển khai của đơn vụ chủ trì dự án;
+ Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tổ chức chuyển giao công nghệ;
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;
+ Cam kết của đơn vị chủ trì thực hiện dự án nếu là doanh nghiệp về việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.

 

Hồ sơ dự án đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 tháng 3 năm 2017 theo các mẫu phiếu đính kèm gồm 01 bản giấy và file (gởi email) về địa chỉ sau: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 075.3829335. Fax: 075.3823179.  Email: tbluy.skhcn@bentre.gov.vn

 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự tham gia đề xuất ý tưởng của Quý Tổ chức, cá nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và doanh nghiệp./.

 

Download mẫu hồ sơ