Thông báo số 55/TB-BTC về việc tổ chức giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2016-2017

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Ban Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 đã tổ chức Hội nghị phát động giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre cho Cơ quan Báo, Đài tỉnh, huyện, thành phố; các cơ quan, ban ngành tỉnh; các tác giả chuyên và không chuyên đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày 10 tháng 2 năm 2017, thường trực Ban Tổ chức đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Hội nhà báo, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thống nhât đánh giá như sau:

Qua gần 5 tháng triển khai đã tạo được nhận thức bước đầu về mục đích yêu cầu việc tổ chức giải lần này là nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác truyền thông về kế hoạch, thế lệ tổ chức giải chưa sâu rộng; nhiều cơ quan, ban ngành các cấp và các tác giả, các hội viên Hội nhà báo trong tỉnh chưa được thông tin đầy đủ về Giải báo chí lần này.

 

Thể lệ Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 như sau:

I. Nội dung chủ đề
- Biểu dương những nhân tố, những điển hình tiên tiến về hoạt động khoa học và công nghệ có ảnh hưởng tích cực trong phát triển kinh tế và đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội; phát hiện và đề xuất những cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ; giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghê tiêu biểu ứng dụng có hiệu quả trong phát triển sản xuất, đời sống; biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, đóng góp lớn trong hoạt động khoa học và công nghệ.

II. Đối tượng dự thi
Tất cả các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đáp ứng đúng thể lệ “Giải báo chí về Khoa học Công nghệ năm 2016-2017” đều được tham dự Giải (trừ Thành viên Ban chức và Hội đồng chấm giải).

III. Tác phẩm dự thi
1. Về thể loại
Tác phẩm của các loại hình báo in (gồm báo điện tử), phát thanh, truyền hình, bao gồm các thể loại: Phóng sự, phản ánh, ghi chép, ký báo chí, ký nhân vật,... Phương pháp thể hiện phù hợp với từng loại hình báo chí.

 

2. Về nội dung và hình thức
Các tác phẩm dự Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 là các tác phẩm đã được sử dụng từ 15/05/2016 đến 29/4/20 17 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông Cấp phép, được Cục Báo chí Xuất bản Bộ Văn hóa Thông tin trước đây cấp phép, nay Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép. Đối với tỉnh ta có: Báo Đồng Khởi; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; Website Sở Khoa học và Công nghệ.  

- Đối với báo in (kể cả tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh): không quá 2.000 chữ, nếu nhiều kỳ không quá 05 kỳ. Tác giả gửi 01 bản chính hoặc bản photo được in báo, hoặc sao chụp từ trang web.

- Đối với phát thanh: Thời lượng tối đa là 12 phút. Mỗi tác phẩm được ghi trên một đĩa VCD hoặc DVD kèm bảng thuyết minh đánh máy trên một mặt giấy A4.

- Đối với truyền hình: Thời lượng tối đa là  15 phút. Mỗi tác phẩm được ghi trên một đĩa VCD hoặc DVD kèm bảng thuyết minh đánh máy trên một mặt giấy A4.

* Lưu ý:
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gởi từ 1-5 tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi phải ghi rõ cơ quan báo chí sử dụng, ngày tháng năm sử dụng và ghi rõ bút danh, tên họ thật tác giả, địa chỉ liên lạc và điện thoại (nếu có).

Ban Tổ chức không xét các tác phẩm có yếu tố hư cấu như thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn,...


IV. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Ban Tổ chức giải thưởng bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đên hết giờ làm việc ngày 29 tháng 4 năm 2017.

V. Địa chỉ gởi tác phẩm dự thi:
Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
Số 20 Lê Quý Đôn, phường I, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3811686
Email: bentrehoinhabao@gmail.com
Ngoài phong bì cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2016-2017.

VI. Hội đồng Giám khảo và cơ cấu giải thưởng
Hội đồng Giám khảo gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyên hình, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Cơ cấu giải thưởng: gồm ba loại hình báo chí: báo in, báo hình, báo nói gôm các mức thưởng như sau:
- 03 giải nhất mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 03 giải nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 03 giải ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- 15 giải khuyến khích mồi giải trị giá 500.000 đồng

Ban Tố chức Giải rẩt mong được sự phối hợp của quý cơ quan báo, đài tỉnh, huvện, thành phố và Hội Nhà báo tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thể lệ Giải báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2016- 2017 đến với các hội viên, tác giả chuyên và không chuyên. Các cơ quan hoạt động trên lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong tỉnh tích cực tuyên truyền cổ vũ và gởi tác phẩm tham dự giải.

 

Thể lệ tham dự giải (Tải về)