Bổ sung cơ quan có thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ ở địa phương

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Nghị định đã quy định: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định cũng đã quy định cụ thể Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và thực hiện nhiệm vụ do Chi cục trưởng phân công.

Huỳnh Cao Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ