Thông báo số 352/TB-SKHCN về việc mời tham gia tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 5149/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bến Tre triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 – 2019,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức tư vấn tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức tư vấn hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện:
- Hướng dẫn, tư vấn cho 11 UBND cấp xã mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính theo đúng quy định.
- Hướng dẫn, tư vấn cho 34 UBND cấp xã xây dựng và áp dụng HTQLCL lần đầu cho toàn bộ thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Thời gian thực hiện: Tối đa 6 tháng.

3. Điều kiện tham gia:
Tổ chức tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và các yêu cầu về hồ sơ kèm theo (xem phụ lục đính kèm).
Đề nghị các tổ chức tư vấn nộp các hồ sơ nói trên theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre (Số 280, đường 3 tháng 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) chậm nhất là ngày 28 tháng 4 năm 2017 theo dấu bưu điện hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).
Trân trọng kính chào./.