Quyết định về việc công bố 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;        I

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 262/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre được ban hành theo Quyết định số 2003/QĐ- UBND ngay 24/8/2009 và Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.