Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

Khối thi đua Văn hóa-Xã hội do Sở Khoa học và công nghệ là Khối trưởng vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị trong khối.

Cụ thể, khối thi đua Văn hóa-Xã hội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính là: Thi đua phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất;…
 

 Quang cảnh Hội nghị.

 

 Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối.

Theo đó, tùy vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong khối tổ chức quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo tinh thần của năm “hành động”, có giải pháp thực hiện đột phá, phấn đấu thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước; Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua của Khối với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tin thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Các phong trào đi đua yêu nước phải thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, tránh hình thức. Kết quả thực hiện phong trào thi đua của từng đơn vị phải được phản ánh đầy đủ, toàn diện và được xác nhận thành tích qua kiểm tra, đánh giá thực tế….

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhũ-Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ) cho biết kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Khối năm nay có sáng tạo, phù hợp; các đơn vị có đưa ra chỉ tiêu định lượng để làm cơ sở đánh giá cuối năm. Trong năm vừa qua Khối Văn hóa-Xã hội đã làm việc nghiêm túc trong tổ chức họp, xem xét, đánh giá chéo cuối năm nên kết quả chính xác, đáp ứng được nhu cầu.

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN