Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, cụ thể: khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 13 và quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức KH&CN công lập; trình tự xây dựng và phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; chế độ báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức KH&CN công lập quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. Các tổ chức KH&CN ngoài công lập có thể vận dụng cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và Thông tư này.


Nội dung thông tư nêu rõ: Căn cứ dự toán thu, chi và kết quả thực hiện thu, chi của các năm trước liền kề, tổ chức KH&CN công lập phân loại mức độ tự chủ và xây dựng phương án tự chủ theo một trong bốn mức độ:

- Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
- Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.
- Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
- Tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Hằng năm, tổ chức KH&CN công lập căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, lập danh mục, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Thời gian thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng không quá 12 tháng.

Việc giao quản lý, sử dụng tài sản cho tổ chức KH&CN công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan khác.


Tổ chức KH&CN công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện việc chi tiêu nội bộ và để Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi.


Tổ chức KH&CN công lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, được sử dụng con dấu của đơn vị sự nghiệp để hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Tổ chức KH&CN công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.


Trước ngày 01 tháng 7 năm 2017, cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý (kể cả tổ chức đã được phê duyệt đề án và tổ chức chưa được phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập).


Năm cuối của thời kỳ ổn định, tổ chức KH&CN công lập báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ trong 3 năm và đề xuất phương án tự chủ trong 3 năm tiếp theo để cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.


Trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ của tổ chức KH&CN công lập có biến động làm thay đổi mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tổ chức KH&CN công lập báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phương án tự chủ cho tổ chức trước thời hạn.


Tổ chức KH&CN công lập thực hiện việc báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ trước ngày 31 tháng 01 hằng năm.


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học quốc gia và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý và gửi về Bộ KH&CN trước ngày 30 tháng 3 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.

Nguyễn Thanh Tùng
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN