Thêm nguồn tài trợ cho cộng đồng khởi nghiệp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC, ngày 10/02/2017 Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Đối tượng được hỗ trợ vốn là Chủ đầu tư Dự án. Dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện như Dự án hoạt động theo quy định tại Khoản 11 Phụ lục III, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ Môi trường; Dự án được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp phải cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán; Dự án đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.

Mức hỗ trợ đối với các dự án thực hiện hoạt động sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được hỗ trợ bằng 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư được phê duyệt sau khi đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN) là cơ quan hỗ trợ vốn. Dự án được hỗ trợ vốn theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư 01 lần và không phải hoàn trả lại.

Chủ đầu tư gửi Quỹ BVMTVN hồ sơ lần đầu làm cơ sở đăng ký kế hoạch hỗ trợ vốn, bao gồm:
- Văn bản đăng ký hỗ trợ vốn, gồm các thông tin cơ bản về: Chủ đầu tư; Dự án (Tên Dự án; Địa điểm thực hiện; Tổng mức đầu tư; Tổng giá trị thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án; Thời gian thực hiện - hoàn thành dự án; Thời gian chạy thử - kết thúc chạy thử; đủ điều kiện vận hành bình thường; Thời gian đề nghị hỗ trợ vốn (năm); Mức vốn đề nghị hỗ trợ.
- Quyết định phê duyệt Dự án hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, kèm hồ sơ Dự án.
- Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích áp dụng trong Dự án (bản sao, có công chứng).
Ba loại hồ sơ trên chỉ gửi một (01) lần. Trường hợp Dự án có điều chỉnh, bổ sung thì Chủ đầu tư gửi bổ sung hồ sơ liên quan.
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn, sau khi kết thúc chạy thử; Chủ đầu tư gửi Quỹ BVMTVN hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn, gồm:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ vốn, trong đó xác định rõ số vốn đề nghị hỗ trợ;
- Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành đã được lập, phê duyệt và đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam, trong đó xác định danh mục, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, giá trị của thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường;
- Hồ sơ về kết quả chạy thử, xác nhận của cấp có thẩm quyền xác nhận sự phù hợp của Dự án với Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp và Dự án đủ điều kiện vận hành bình thường.

Trong 07 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn; QBVMTVN thực hiện hỗ trợ vốn cho dự án.

Thông tư này tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp Bến Tre, nhất là các đối tượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm chủ thể sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ có thêm nguồn lực tài chính để thực hiện thành công con đường khởi nghiệp của mình.

Đặng Văn Cử

Sở KH&CN

Tin khác cùng chuyên mục: