Tập huấn “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” năm 2017

Từ ngày 03-06/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 lớp tập huấn về “Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan hành chính” cho gần 140 cán bộ, công chức, viên chức của các sở ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.
 

 Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa- Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao trình bày các nội dung tập huấn.


Buổi tập huấn đã được Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa-Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu đến các học viên về lịch sử phát triển tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, về mô hình khung HTQLCL, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan. Kết thúc lớp tập huấn các học viên phải thực hiện bài kiểm tra để đánh giá kiến thức đã học.
 

 Các học viên đến từ UBND cấp huyện và xã làm

bài kiểm tra ngày 6/10/2017.


Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ, công chức và viên chức các cơ quan nhận thức đầy đủ về việc áp HTQLCL vào quá trình giải quyết công việc, kiểm soát tốt việc thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng một phong cách làm việc nề nếp, khoa học và góp phần vào hoạt động cải cách hành chính của tỉnh.

Tuyết Mai
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng