Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ công văn số 3799/UBND-TH ngày 23 thang 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Sở Khoa học và Công nghệ công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2017 như sau: