Kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017

Căn cứ thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 ban hành kèm theo Kế hoạch số 5650/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017, ban hành Quy định chấm điểm và xếp hạng các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017;

Thực hiện Quyết định số 1763/QĐ-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 về việc thành lập Hội đồng giám khảo chấm điểm, tuyển chọn các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017. Hội đồng đã tiến hành họp xét, kết quả có 20/79 giải pháp tham gia được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt giải  tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017.

Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức hội thi) xin thông báo kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 (Danh sách kết quả kèm theo) và Quyết định về việc công nhận các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 (Số 2514/QĐ-UBND) đến các cá nhân, đơn vị được biết./.