Sinh viên, học sinh có thêm nguồn hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị các kỹ năng về khởi nghiệp và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại trường, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cụ thể là đến năm 2020, 100% các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các trường (kể cả học viện, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% các đại học, học viện, trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 và có ít nhất 05 (đến năm 2025) ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.


Các nhiệm vụ chủ yếu như đẩy mạnh thông tin, truyền thông; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.


Đề án đề cập đến nguồn kinh phí thực hiện, gồm: ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.


Kể từ hôm nay, không những sinh viên, học sinh của tỉnh Bến Tre mà của cả nước đã có thêm một nguồn kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp trong hành trình lập nghiệp vào đời của mình.


Đặng Văn Cử
Sở KH&CN Bến Tre