Thông báo số 1620/TB-SKHCN về đăng kí tham gia Đề án 5395

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395), Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án 2395 (Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN), Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 2395 (Thông tư số 88/2017/TT-BTC);

Căn cứ Công văn số 5088/UBND-KGVX ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất ý kiến tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 20 chỉ tiêu
- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 15 nhóm
- Bồi dưỡng sau Tiến sỹ: 20 chỉ tiêu

2. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng
Đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực của các lĩnh vực KH&CN, trong đó ưu tiên các lĩnh vực công nghệ: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy - tự động hóa, công nghệ môi trường.

3. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

4. Đối tượng dự tuyển
Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp.

5. Điều kiện dự tuyển
a) Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.
b) Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.
c) Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

6. Hồ sơ dự tuyển
a) Thành phần hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.
b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Trước ngày 25/12/2017
c) Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
a) Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ ở nước ngoài
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN và Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo dài hạn, trên 6 tháng); Điều 5 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dưới 6 tháng).
Định mức chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

b) Chế độ, chính sách đối với người được cử đi bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

c) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho cá nhân đang làm việc tại tổ chức KH&CN công lập; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho các cá nhân làm việc tại tổ chức KH&CN ngoài công lập và doanh nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Đề án gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Số 280 đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đến hết ngày 30/11/2017 để tổng hợp, phối hợp Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Đồng thời gửi trước qua email: hctho.skhcn@bentre.gov.vn để tổng hợp. Sau ngày 30/11/2017 nếu các đơn vị không phản hồi thì xem như không có nhu cầu tham gia.

Thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0275 2211673 để được hướng dẫn. Trong trường hợp cần thông tin thêm về Đề án 2395, đề nghị liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 024.35560615./.

 

Biểu mẫu:

- Thông tư 13/2016/TT-BKHCN

- Thông tư 88/2017/TT-BTC

- Công văn 3467/BKHCN-TCCB

Tin khác cùng chuyên mục: