Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính;

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ gửi nội dung công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính sau:

 

1. Doanh nghiệp tư nhân Trần Minh Hoàng. Địa chỉ trụ sở chính: 140/AH, ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng Ron92-II có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt là 69.012.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu không trăm mười hai ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 04/02/2018.

 

2. Chi nhánh Công ty TNHH MTV nguyên liệu Sài gòn Đông Dương – số 11. Địa chỉ: ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng Ron92-II có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 54.420.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 13/12/2017 đến hết ngày 12/02/2018.