Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó có 2 danh mục là Danh mục ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ và Danh mục ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá.

Hai danh mục trên thuộc 6 nhóm dịch vụ tương ứng với 6 lĩnh vực như hoạt động khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Năng lượng nguyên tử; An toàn bức xạ và hạt nhân và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với 31 tên loại dịch vụ đều đã được định danh, trong đó có 15 dịch vụ ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ và 16 dịch vụ ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá.

Thủ Tướng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn triển khai thực hiện và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá, giá dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công ban hành kèm theo quyết định này quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Quyết định cũng nêu rõ, ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công ban hành kèm theo quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương.

Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm và sẽ sớm hoàn thành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Quyết định số 2099/QĐ-TTg: Tải vềĐặng Văn Cử
Sở Khoa học và Công nghệ