Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc mời đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Căn cứ Công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đề xuất, đăng ký thực hiện dự án cần ưu tiên dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn; dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại các địa bàn triển khai (làm chủ từ khâu sản xuất giống, tạo vùng nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa và chế biến ra sản phẩm cuối cùng), dự án góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Bến Tre.

2. Các dự án được lựa chọn, đề xuất được phân loại theo hai nhóm do Trung ương quản lý và nhóm ủy quyền cho địa phương quản lý theo nguyên tắc:
- Các dự án trọng điểm, quy mô, có tính chất tác động liên vùng do Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) quản lý;
- Các dự án có quy mô nhỏ, không có tính chất tác động liên vùng thì ủy quyền cho địa phương quản lý.

3. Hồ sơ dự án
- Hồ sơ của dự án được xây dựng theo các biểu mẫu của Chương tình nông thôn miền núi giai đoạn từ năm 2016 gửi kèm theo công văn này (Tải xuống biểu mẫu)

- Hồ sơ dự án bao gồm:
+ Thuyết minh dự án;
+ Tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và kế hoạch triển khai của đơn vụ chủ trì dự án;
+ Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tổ chức chuyển giao công nghệ;
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;
+ Cam kết của đơn vị chủ trì thực hiện dự án nếu là doanh nghiệp về việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.

Hồ sơ dự án đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước  ngày 08 tháng 3 năm 2018 theo các mẫu phiếu đính kèm gồm 01 bản giấy và file (gởi email) về địa chỉ sau: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.3829335 - Fax: 0275.3823179.  Email: nytuyet.skhcn@bentre.gov.vn.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý cá nhân, đơn vị./.