Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm ngành KH&CN năm 2018

Thực hiện phương châm hành động Chính phủ năm 2018: “Hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định và công bố 08 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018:

- Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).
- Thứ hai, ưu tiên tăng cường hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN gắn với doanh nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm của quốc gia có tiềm năng xuất khẩu, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao.
- Thứ ba, rà soát, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đăng ký doanh nghiệp KH&CN; triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, tiến tới dịch chuyển trọng tâm và chủ thể của hoạt động nghiên cứu ứng dụng sang khu vực doanh nghiệp.
- Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.
- Thứ năm, hợp tác theo chiều sâu với các đối tác quốc tế.
- Thứ sáu, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
- Thứ bảy, tiếp tục triển khai chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức KH&CN công lập.
- Thứ tám, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN; đẩy mạnh truyền thông về KH&CN.

Năm 2018, Tỉnh ủy Bến Tre xác định là năm “Tăng tốc”, do đó, ngành KH&CN trên cơ sở tiếp tục triển khai cụ thể hóa 02 đầu việc trong 113 đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành để tập trung thực hiện trong năm 2018: Một là, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho ngành, chỉ tiêu nghị quyết của ngành KH&CN đã đề ra. Hai là, tăng cường triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Ba là, tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, cụ thể như là chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu hàng hóa. Bốn là, tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt chú trọng quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thông qua mã số mã vạch. Năm là, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ đặc biệt là ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sáu là, đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập. Bảy là, phát triển tiềm lực KH&CN, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ KH&CN, phát triển mạnh hệ thống các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; củng cố tổ chức và hoạt động KH&CN cấp cơ sở, nhằm mục đích đưa KH&CN vào thực tiễn cuộc sống. Tám là, tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính trên các mặt, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát các chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thành lập doanh nghiệp KH&CN theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp mới dễ dàng tiếp cận.


Huỳnh Cao Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ