Ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có tên gọi đầy đủ là “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”, là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) áp dụng riêng cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, được tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành. Nó đưa ra các yêu cầu về quản lý, yêu cầu về kỹ thuật mà phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải tuân thủ nhằm chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật, năng lực về tổ chức quản lý và hoạt động một cách hiệu quả; có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật và có độ tin cậy cao.

 

 Nguồn: Sưu tầm


Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – HTQLCL; các yêu cầu về quản lý trong phần 4 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 9001. Do đó, phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thì bản thân nó cũng phù hợp với HTQLCL theo ISO 9001.

Những thay đổi chính trong phiên bản 2017 so với phiên bản 2005:
- Phạm vi áp dụng được sửa đổi, bổ sung bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu kết hợp với hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.
- Phương pháp tiếp cận quá trình phù hợp với các tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 15189 và ISO/IEC 17021-1.
- Phiên bản mới tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp sử dụng hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử, đưa ra các kết quả và báo cáo điện tử.
- Giới thiệu khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro.

Trước đó, ISO/IEC 17025:2005 đã được Việt Nam chấp nhận hoàn toàn thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2005. Các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 cần tiến hành việc chuyển đổi hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 trong vòng 03 năm từ khi ban hành vào tháng 11/2017.


Minh Tú
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng