Thông báo số 307/TB-SKHCN Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị leo dừa phù hợp với cây dừa và tập quán leo dừa của người dân Bến Tre.

2. Mục tiêu đề tài:
Mục tiêu chung:
Nghiên cứu thiết kế - chế tạo một thiết bị có khả năng cơ giới để hổ trợ cho công đoạn thu hoạch dừa trái và chăm sóc cây dừa, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện cây dừa và thay thế cho tập quán leo dừa của người dân Bến Tre.
Mục tiêu cụ thể
- Hổ trợ người thao tác thực hiện việc thu hoạch dừa trái, chăm sóc cây dừa (vệ sinh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...)
- Phù hợp với cây dừa Việt Nam, thích hợp với địa hình canh tác dừa.
- Thiết bị gọn nhẹ, dễ sử dụng, một người thao tác hoàn toàn có thể di chuyển, gá lắp và vận hành.
- Đảm bảo an toàn trong mọi tình huống như khi di chuyển lên xuống trên cây, thao tác thu hoạch trái hay vệ sinh, chăm sóc phần ngọn cây...
- Tính hiệu quả phải cao hơn phương pháp truyền thống bao gồm: năng suất, an toàn lao động, đối tượng sử dụng rộng rãi..
- Có khả năng ứng dụng rộng rãi cho thực tế: giá thành phù hợp, tính an toàn, hiệu quả...

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
- Sản phẩm thực tế: 10 bộ mẫu thiết bị leo dừa có khả năng cơ giới để hổ trợ cho công đoạn thu hoạch dừa trái và chăm sóc cây dừa, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện cây dừa.
- Bản vẻ thiết kế mẫu thiết bị
- Hướng dẫn sử dụng

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 12 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2018.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN).
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buột phải có đơn vị ứng dụng kết quả).
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Lũy.

 

Biểu mẫu hồ sơ đính kèm:Tải về

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.