Thông báo số 339/TB-SKHCN về việc hoàn chỉnh Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

 

Căn Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre của UBND tỉnh Bến Tre;

 

Căn cứ Quyết định số  648/QĐ-UBND ngày  30 tháng  3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở năm 2018;

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo đến Quý đơn vị chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018.

 

Hồ sơ xây dựng Thuyết minh gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buột phải có đơn vị ứng dụng kết quả).

6. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

 

Tải biểu mẫu tại: http://dost-bentre.gov.vn/TinTuc/NoiDung.aspx?tintuc=7962

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính đề nghị Quý đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ và gởi 12 bộ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 4 năm 2018 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: 0275.3601991, DĐ: 0946126180 (gặp Khanh).