Chính sách ưu đãi doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị định có 5 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chính Phủ và Nghị định số 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 133/2008/NĐ-CP.

Theo đó, doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ:
- Vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự án;
- Được hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp;
- Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ, tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự án.

Đồng thời, Nghị định quy định hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ:
- Được hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng;
- Được ưu tiên vào khu công nghệ cao.
Ngoài ra, Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm thi hành của các bộ, ngành Trung ướng và UBND địa phương. Trong đó, UBND tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và huy động kinh phí từ các nguồn khác để hỗ trợ các hoạt động theo quy định của Nghị định.

Huỳnh Cao Thọ
Sở KH&CN