Quy định rõ việc trách nhiệm quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ

Thị trường dầu nhờn Việt Nam nói chung và ở Bến Tre nói riêng hiện có rất nhiều loại và thương hiệu như CASTROL, Motul, Liqui Moly,... Các loại dầu nhờn này được nhà sản xuất tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại. Hiện nay chưa có tiêu chuẩn Việt Nam hoàn chỉnh về yêu cầu kỹ thuật của dầu nhờn động cơ. Việc quản lý và kiểm soát chất lượng chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

Ngày 14/11/2000, Bộ Thương mại ban hành Thông tư số 21/2000/TT-BTM về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông đã quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và chịu trách nhiệm về việc công bố này. Năm 2007, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp nhập thành Bộ Công Thương và Pháp lệnh Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 1999 được thay thế bằng Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 đã thay đổi về phương thức quản lý. Đồng thời tại điểm d Khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã không giao Bộ Công Thương quản lý chất lượng dầu nhờn.

Theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tại điểm p Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các sản phẩm, hàng hóa đã giao cho các Bộ chuyên ngành. Như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý về chất lượng dầu nhờn động cơ nhưng Nghị định số 132/2008/NĐ-CP chưa quy định rõ đối tượng này.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Nghị định đã quy định rõ các loại sản phẩm thuộc đối tượng phải quản lý về chất lượng trong sản xuất thuộc trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ trong đó có dầu nhờn động cơ.

Có thể nói,  Nghị định 74/2018/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng quy định rõ trách nhiệm về cơ quan quản lý dầu nhờn động cơ, góp phần thống nhất quản lý chất lượng về động cơ đốt trong của Việt Nam.

Thanh Tân
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng