Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018 và thay thế Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 19, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được xác định theo 04 tiêu chí:
- Thứ nhất, ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
- Thứ hai, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ít nhất 60% tổng doanh thu thuần hàng năm;
- Thứ ba, có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; tổng chi cho hoạt động nghiên cứu đạt ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ đại học trở lên trực tiếp nghiên cứu đạt ít nhất 2,5%;
- Thứ tư, áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giấy Chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi Giấy Chứng nhận hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ đề đề nghị cấp lại.

Huỳnh Cao Thọ
Sở KH&CN