Chưa phát hiện hàng hóa vi phạm về chất lượng trong đợt kiểm tra tháng 5 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1667/KH-SKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra nhãn hàng hóa; chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và mã số mã vạch tỉnh Bến Tre năm 2018;

 

 Đoàn đang kiểm tra tại cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em.

 

Trong tháng 5 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thành lập Đoàn kiểm tra về chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường tại địa bàn các huyện: Ba Tri, Thạnh Phú, Chợ Lách, Tp. Bến Tre, kết quả kiểm tra như sau:

Về nhãn hàng hóa: 22/33 mẫu có nhãn hàng hóa đúng nội dung quy định, 11/33 mẫu không đúng và đủ nội dung quy định, cụ thể như: mức tiêu chuẩn nhiên liệu ghi trên trụ bơm chưa đúng với mức tiêu chuẩn nhiên liệu của hàng hóa hoặc không thể hiện mức tiêu chuẩn nhiên liệu ghi trên trụ bơm xăng, thiếu ký hiệu “DO” trên trụ bơm Điêzen; đồ chơi trẻ en không nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Về hồ sơ chất lượng: 23/33 mẫu có hồ sơ chất lượng; 10/33 mẫu không có hồ sơ chất lượng. Đoàn kiểm tra mua 09 mẫu hàng hóa (05 mẫu xăng RON 95-III; 02 mẫu đồ chơi trẻ em; 02 mẫu khí dầu mỏ hóa lỏng). Qua thử nghiệm các mẫu kiểm tra đều đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

 

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những điểm chưa thực hiện tốt và hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định trong kinh doanh hàng hóa, đặc biệt đối với đồ chơi trẻ em là những hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng (hàng hóa nhóm 2) phải được chứng nhận và công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; nhắc nhở các cơ sở liên hệ nhà cung cấp khắc phục trường hợp nhãn chưa đúng theo quy định.

Trường hợp Đoàn kiểm tra mua mẫu để thử nghiệm, sau khi có kết quả   thử nghiệm, cơ quan kiểm tra đã gửi thông báo kết quả đến các cơ sở được lấy mẫu để biết.

 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy các cơ sở kinh doanh xăng dầu; khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã nhận biết và quan tâm thực hiện các quy định của nhà nước về mặt hàng đang kinh doanh, cụ thể: kinh doanh  hàng hóa phải nhãn hàng hóa, có lưu giữ hồ sơ chất lượng. Các mẫu hàng hóa được mua để thử nghiệm đều đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt thể hiện qua việc chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Riêng đối với mặt hàng hóa là xăng dầu một số doanh nghiệp chưa quan tâm  thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn ISO/TS 29001.

 

Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm cải thiện tốt hơn môi trường kinh doanh, góp phần giảm các vi phạm trong kinh doanh hàng hóa.

Thanh Tân
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng