Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại các văn bản xây dựng đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592).

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ:
1.1.Các nhóm nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình 592:
- Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN);
- Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;
- Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;
- Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập: quy định chi tiết tại Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;
- Nhóm dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình 592: quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

1.2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ:
Phiếu đề xuất tham gia Chương trình 592 được xây dựng theo mẫu đề xuất nhiệm vụ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014.

2. Thành phần hồ sơ đề xuất.
- Phiếu đề xuất nhiệm vụ;
- Các hồ sơ chứng minh sự phù hợp về đối tượng tham gia theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN.

3. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ: 
- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 12/6/2018.
- Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Đồng thời gửi trước qua email: thokhcnbentre@gmail.com hoặc hctho.skhcn@bentre.gov.vn để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0275.2211673 để được hướng dẫn.

Tài liệu: Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN, Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN, Công văn số1621/BKHCN-TCCB  và biểu mẫu phiếu đề xuất. (Tải về)

Rất mong nhận được sự hỗ trợ hợp tác của  Quý đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 
Tin khác cùng chuyên mục: