Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ngày 20/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1695/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu sau.

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

- Tăng cường đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN). Điều chỉnh cơ cấu dự toán chi ngân sách nhà nước cho KH&CN phù hợp với năng lực và định hướng phát triển KH&CN quốc gia, các ngành và địa phương. Khuyến khích và huy động nhiều hơn nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN.

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc 03 chương trình thành phần của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Tài trợ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; chuyển giao và hoàn thiện công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm công nghệ cao.

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại nhằm tạo sự đột phá về công nghệ trong sản xuất đối với những ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn và công nghiệp ưu tiên.

- Tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ có đủ năng lực tiếp thu làm chủ công nghệ mới phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên.

- Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đầy đủ cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Tập trung xây dựng trước các TCVN cho các nhóm sản phẩm, hàng hóa chủ lực và một số lĩnh vực quan trọng.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nhóm chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn-kỹ thuật tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, công nghệ, giải quyết về cơ bản những vấn đề phát triển của đất nước. Đẩy mạnh triển khai chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, đặc biệt là nội dung trọng dụng nhà khoa học đầu ngành quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ. Triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Đặng Văn Cử
Sở KH&CN