Nghị quyết số 04/2017/hĐND của Hội đồng nhân dân về việc Ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Xem nội dung Nghị quyết: Tải về