Họp hội đồng khoa học nghiệm thu dự án “Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Rượu Phú Lễ dùng cho sản phẩm rượu ở làng nghề truyền thống sản xuất rượu xã Phú Lễ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”

Được sự cho phép của UBND tỉnh, Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường phía Nam đã triển khai thực hiện dự án “Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Rượu Phú Lễ dùng cho sản phẩm rượu ở làng nghề truyền thống sản xuất rượu xã Phú Lễ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”. Dự án do ông Lê Minh Châu – Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu vào ngày 02/8/2018 vừa qua.

Dự án được thực hiện với mục tiêu xác định các tiêu chí, đặc trưng cần chứng nhận của sản phẩm rượu mang nhãn hiệu chứng nhận Phú Lễ và tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận từ đó góp phần duy trì danh tiếng và nâng cao giá trị sản phẩm rượu mang tính truyền thống của địa phương, nâng cao đời sống của người dân vùng sản xuất kinh doanh sản phẩm.  
 

 Quang cảnh buổi họp.


Từ mục tiêu trên, nhóm tác giả đã triển khai thực hiện một số nội dung của dự án, như: Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận dùng cho sản phẩm Rượu Phú Lễ; điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chứng nhận; xác định mẫu chứng nhận tên sản phẩm, dấu hiệu nhận biết, biểu tượng địa danh; xây dựng quy chế quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; công bố nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Phú Lễ”; xây dựng hệ thống các phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận; nghiên cứu thị trường, thiết lập các kênh tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận...”.

 

 Logo Rượu Phú Lễ (Ảnh: Như Thuỷ)
 
 
 
 
 Lễ công bố sản phẩm rượu (Ảnh: Như Thuỷ)


Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng và thành viên phản biện đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu triển khai dự án của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm, dự án đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Qua báo cáo của chủ nhiệm dự án, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá đã bỏ phiếu thông qua dự án, với kết quả đạt yêu cầu.

Châu Quang Thông
Trung tâm TT và TK KH&CN