Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015

Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 85 cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008. Hàng năm, các cơ quan này phải đảm bảo các hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL theo đúng quy định tại quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.

Do đó, để hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, giúp các cơ quan đã xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL từng bước tiếp cận, nắm rõ các yêu cầu của phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015, những thay đổi của phiên bản mới so với phiên bản TCVN ISO 9001:2008 và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 Quang cảnh khóa tập huấn.


Sở Khoa học và Công nghệ đã xin chủ trương và được sự cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức 05 lớp tập huấn về HTQLCL năm 2018 với 364 học viên là đại diện lãnh đạo hoặc thành viên của Ban chỉ đạo ISO, thư ký ISO tham dự. Các học viên đã nghe báo cáo viên trình bày cách thức chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 2015; so sánh điểm giống, khác nhau giữa 2 phiên bản; các công việc cần thực hiện của thư ký ISO nhằm tham mưu tốt cho lãnh đạo duy trì, cải tiến HTQLCL. Thông qua khóa tập huấn các học viên đã nhận biết được những điểm khác biệt của phiên bản của TCVN ISO 9001:2015 và sẽ triển khai thực hiện tại cơ quan.

 Các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa.


Được biết, cuối khóa tập huấn các học viên làm bài kiểm tra để có cơ sở đánh giá và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho những học viên đạt yêu cầu.

Thanh Tân
Chi cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng