Thông báo tuyển chọn đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới giúp cây bưởi da xanh thích ứng với xâm nhập hạn mặn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bến Tre"

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lần 2 năm 2018.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới giúp cây bưởi da xanh thích ứng với xâm nhập hạn mặn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.”

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu quản lý đa dạng sinh học, ứng dụng các chế phẩm sinh học thế hệ mới phù hợp để tìm ra được các kỹ thuật canh tác mới đáp ứng được sự biến đổi của khí hậu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu ứng dụng các dòng nấm rễ nội ký sinh cây ăn quả giúp cây trồng tăng khả năng chịu được điều kiện xâm nhập hạn mặn do biến đổi khí hậu gây ra.
- Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn vùng rễ vào việc cải tạo đất, giảm sử dụng phân bón hóa học vào canh tác cây ăn quả nhưng lại nâng cao chất lượng và bền vững cho môi trường, con ng và cây trồng.
- Nghiên cứu ứng dụng các dòng vi sinh vật có khả năng đối kháng với sâu bệnh hại để phòng trị sinh học, nhằm giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người nông dân và tồn dư dư lượng trên trái cây.
- Nghiên cứu ứng dụng việc trồng cây che phủ bề mặt vào vườn cây ăn quả nhằm tạo cân bằng sinh thái cho vườn cây ăn quả, giúp duy trì các sinh vật có lợi trong vườn.
- Nghiên cứu ứng dụng việc tỉa cành, tạo tán, giúp giảm sâu bệnh trong vườn cây ăn quả của tỉnh.
- Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vào việc phân hủy xác bả thực vật giúp tận dụng nguồn xác bả thực vật ở địa phương, tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh cung cấp cho vườn cây ăn quả ngay tại địa phương

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm
- Kết quả nghiên cứu ứng dụng các dòng nấm rễ nội ký sinh cây ăn quả giúp cây trồng tăng khả năng chịu được điều kiện xâm nhập hạn mặn do biến đổi khí hậu gây ra.
- Qui trình sử dụng vi khuẩn vùng rễ vào việc cải tạo đất, giảm sử dụng phân bón hóa học ít nhất 10-20% vào canh tác cây ăn quả nhưng lại nâng cao chất lượng và bền vững cho môi trường và cây trồng.
- Qui trình sử dụng các dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng các dòng nấm bệnh để phòng trị sinh học, nhằm giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người nông dân và tồn dư dư lượng trên trái cây.
- Kết quả nghiên cứu ứng dụng việc trồng cây che phủ bề mặt vào vườn cây ăn quả.
- Kết quả nghiên cứu ứng dụng việc tỉa cành, tạo tán, giúp giảm sâu bệnh trong vườn cây ăn quả của tỉnh Bến Tre.
- Kết quả nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vào việc phân hủy xác bả thực vật giúp tận dụng nguồn xác bả thực vật ở địa phương, tạo nguồn phân bón hữu cơ vi sinh cung cấp cho vườn cây ăn quả ngay tại địa phương.
- 01 Mô hình canh tác tổng hợp (01ha) ứng dụng các chế phẩm sinh học thế hệ mới của đề tài trong sản xuất cây bưởi Da xanh.

4. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN).
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả).
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.