Chính phủ ban hành nghị định nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ; trong đó quy định rõ về các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng sản xuất sản phẩm hữu cơ như sau:

Ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ như ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt về giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp, nông thôn đã được ban hành: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong nuôi trồng khai thác dược liệu. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. Chính sách hỗ trợ gắn Nhãn xanh Việt Nam, hỗ trợ cơ sở thân thiện với môi trường. Các chính sách có liên quan khác. Trong cùng thời điểm và mục tiêu, cơ sở chỉ được lựa chọn 01 chính sách phù hợp nhất.

Một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ được hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ (điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước…);
Hỗ trợ 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ;
Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông;
Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN, trong đó, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật… theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông.

Nguồn hỗ trợ bao gồm: Ngân sách Nhà nước; lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác đang triển khai; Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Đặng Văn Cử
Sở KH&CN Bến Tre