Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kế hoạch số 540/KH-KHCN ngày 10/5/2019 về triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 Kiểm tra nhãn và chất lượng MBH lưu thông trên thị trường.


Theo kế hoạch, Sở KH&CN tổ chức tuyên truyền để mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quán triệt nghiêm chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc đối với cán bộ công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh; phải gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông và vận động người thân cùng thực hiện. Tổ chức ký cam kết, đưa nội dung chấp hành trật tự an toàn giao thông là tiêu chí, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhận xét đánh giá cán bộ.

Đồng thời các cơ quan có chức năng của Sở, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về nhãn và chất lượng mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Phối hợp với cơ quan chức năng thanh/kiểm tra khi có yêu cầu; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo rộng rãi thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn và không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Kịp thời thông báo đến cơ quan kiểm tra có cơ sở sản xuất để kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuất.

Thanh Tân
Chi cục TC-ĐL-CL