Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai thực hiện Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ tiến hành cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

Để thực hiện nhiệm vụ nầy, ngày 12/6/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 cho các đơn vị đầu mối thông tin KH&CN của gần 30 tỉnh, thành khu vực phía Nam và Nam Trung bộ.
 

 Ông Trần Đắc Hiến-Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN

Quốc gia phát biểu khai mạc


Các đại biểu tham dự tập huấn được nghe phổ biến về phương án điều tra, cách thức điền phiếu điều tra cho từng đối tượng điều tra. Có 3 loại phiếu điều tra áp dụng cho 03 đối tượng cụ thể: Phiếu số 01 thu thập thông tin tiềm lực KH&CN dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, ngoài công lập và có vốn đầu tư nước ngoài). Phiếu số 02 thu thập thông tin tiềm lực KH&CN dành cho cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng). Phiếu số 03: Phiếu thu thập thông tin tiềm lực KH&CN dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (gồm hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; lĩnh vực sở hữu trí tuệ; lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực KH&CN).
 

 Quang cảnh lớp tập huấn


Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực KH&CN khác làm cơ sở phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN trên phạm vi cả nước của các Bộ, ngành và địa phương.

Ngoài ra, Cục Thông tin KH&CN quốc gia cũng hướng dẫn các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

Nguyễn Thanh Tùng
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN