Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Văn phòng Tỉnh ủy.

- Địa chỉ: Số 5, đường CMT8, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753822200.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Ông Phan Thanh Phước.

- Học hàm, học vị: Cử nhân ngữ văn.

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.

- Điện thoại: 0753822200.

Người tham gia

- CN. Phan Thanh Phước - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre - Chủ nhiệm đề tài.
- KS. Bùi Thị Liên Thu - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- CN. Bùi Văn Bia - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- CN. Hồ Tính Kiệp - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- CN. Nguyễn Văn Đấu - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- CN. Châu Văn Bình - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- ThS. Phan Ngọc Huy - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- CN. Trần Hoàng Quân - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- ThS. Huỳnh Thị Kim Thi - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.
- ThS. Nguyễn Hoàng Anh - Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Đề tài nhằm nghiên cứu, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn; từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa X cụ thể, khách quan, khả thi.
- Muc tiêu cụ thể:
+ Tổng hợp, cung cấp các luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa IX đề ra.
+ Xác định và phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa IX.
+ Những bài học kinh nghiệm rút ra.
+ Dự báo tình hình trong nước và trong tỉnh trong những năm sắp tới.
+ Cung cấp luận cứ khoa học; đề xuất những giải pháp chủ yếu, những lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo để Bến Tre phát triển ngang bằng với các tỉnh trong khu vực, tạo nền tảng phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa XII của Đảng đề ra.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra

Kết quả thực hiện:
- Chuyên đề 1: Đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2010-2015. Dự báo cơ hội, thách thức, đề xuất những giải pháp cần tập trung để Bến Tre chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện).
- Chuyên đề 2: Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong nhiệm kỳ tới (Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch-Đầu tư thực hiện).
- Chuyên đề 3: Tình hình và kết quả lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre (Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp - PTNT thực hiện)
- Chuyên đề 4: Tình hình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp nhiệm kỳ 2010-2015. Đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để công nghiệp thực sự làm mũi đột phá góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ tới (Sở Công thương chủ trì thực hiện).
- Chuyên đề 5: Sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre - thế mạnh, những thách thức và các giải pháp để nền nông nghiệp Bến Tre phát triển bền vững (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì thực hiện).
- Chuyên đề 6: Tình hình và kết quả lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực ở tỉnh Bến Tre hiện nay. Những giải pháp cần tập trung trong nhiệm kỳ tới. (Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp Ban Tổ chức, Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện) .
- Chuyên đề 7: Kết quả lãnh đạo phát triển đô thị nhiệm kỳ 2010-2015. Đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để phát triển đô thị tỉnh Bến Tre theo hướng bền vững trong nhiệm kỳ tới (Sở Xây dựng chủ trì thực hiện).
- Chuyên đề 8: Tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiệm kỳ qua; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong nhiệm kỳ tới (Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện).
- Chuyên đề 9: Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đề xuất giải pháp cần tập trung để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị (Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp các ban Đảng tỉnh thực hiện).
- Chuyên đề 10: Đánh giá, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX. Những bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX (Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thực hiện).
- Chuyên đề 11: Kết quả lãnh đạo công tác dân vận thời gian qua. Những giải pháp cần tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre phát triển trong nhiệm kỳ tới (Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp Ban Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện).
- Chuyên đề 12: Hệ thống các biểu số liệu có liên quan đến các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình và đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới (Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện).
Từ thực tiễn năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: Thứ nhất là, trong đề ra chủ trương, nghị quyết cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện phải xuất phát từ thực tế khách quan; chống chủ quan, nóng vội, quan liêu xa rời thực tiễn (bài học về tư duy sáng tạo). Thứ hai là, khi đã xác định đúng chủ trương, đã có nghị quyết thì phải bám vào nội dung nghị quyết để quyết tổ chức thực hiện cho bằng được; khi phát sinh khó khăn phải có giải pháp xử lý kịp thời, kiên quyết giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương (bài học về sự quyết tâm). Thứ ba là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải tạo được sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các cấp và đồng thuận từ nội bộ Đảng cho đến nhân dân (bài học về sức mạnh đoàn kết). Thứ tư là, trong điều kiện còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trước nhân dân, thì đòi hỏi phải nâng cao tính chiến đấu, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, tự phê bình và phê bình (bài học về tính chiến đấu). Thứ năm là, phải thực sự coi trọng công tác cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm; trong đó, phát huy trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu (bài học về nhân tố con người).

• Ứng dụng kết quả đề tài
1. Mô tả nội dung ứng dụng: Cung ấp luận cứ khoa học xây dựng văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực (xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều nội dung của Đề tài được Tiểu Ban Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh chọn lọc đưa vào Báo cáo chính trị, nghị quyết Đại hội.
2. Hiệu quả mang lại:

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: