Đề xuất giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2013

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0752211676

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Ông Vũ Hồng Thanh

- Chức vụ: Nguyên Ủy viên Thường vụ TU, Nguyên trưởng Ban tuyên giáo TU, Ủy viên ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0913965162

Người tham gia

- Cử nhân Vũ Hồng Thanh - Nguyên Ủy viên Thường vụ TU, Nguyên trưởng Ban tuyên giáo TU, Ủy viên ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Cử nhân Trần Xuân Lê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Cử nhân Lê Văn Phúc - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Thạc sĩ Phạm Thị Kim Lan - Phó Chánh Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Bến Tre

- Cử nhân Trần Thị Diễm - Chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Thạc sĩ Ngô Văn Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre

- Cử nhân Huỳnh Cao Thọ -Chánh Văn phòng Sở KH&CN tỉnh Bến Tre

- Cử nhân Nguyễn Huy Phục - Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

- Cử nhân Nguyễn Văn Chí - Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng xã NTM phù hợp với bộ tiêu chí của tỉnh; chuyển giao cho Ban Chỉ đạo tỉnh để ứng dụng xây dựng mô hình các xã điểm, rút kinh nghiệm từng bước hoàn chỉnh nhân rộng trong toàn tỉnh; nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Đề án xây dựng NTM của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đạon 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới tại 03 xã điểm.
- Chuyển giao các giải pháp đã được nghiệm thu cho Ban Chỉ đạo tỉnh để từng bước ứng dụng cho các xã điểm còn lại.
- Tổng kết

Kết quả thực hiện:
Đề tài đã phân tích được tương đối chính xác về hiện trạng của một số xã xây dựng nông thôn mới để từ đó đưa ra được những giải pháp và khuyến nghị phù hợp và mang tính khả thi cao.

• Ứng dụng kết quả đề tài
1. Mô tả nội dung ứng dụng:
- Năm 2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội thảo phổ biến kinh nghiệm bước đầu xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của tỉnh; liên kết 4 nhà tại 4 huyện: Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc. Kết quả có 392 đại biểu tham dự.
- Nội dung hội thảo: Kinh nghiệm bước đầu và giải pháp xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của tỉnh; Liên kết 4 nhà góp phần xây dựng nông thôn mới.
2. Hiệu quả mang lại
Cung cấp những kinh nghiệm và giải pháp xây dựng nông thôn mới giúp các địa phương tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong xây dựng nông thôn mới và là tài liệu hữu ích cho cán bộ xã

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: