Triển khai thử nghiệm mô hình khắc phục hiện tượng dừa không mang trái (dừa treo), cải thiện năng suất dừa lấy dầu tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm UDTB KH&CN.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753827522.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Bà Võ Thị Thanh Hà.

- Điện thoại: 0753827522.

Người tham gia

- CN. Võ Thị Thanh Hà - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ nhiệm đề tài.
- ThS. Phan Thị Tường Khanh - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ .
- KS. Lê Quang Vinh - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
- KS. Nguyễn Ngọc Thạch. - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đưa ra các giải pháp hạn chế hiện tượng dừa giảm năng suất bao gồm: cách bón phân, số lần bón và cách tưới nước trên dừa ta Xanh.
- Qui trình kỹ thuật canh tác khắc phục hiện tượng dừa không mang trái.
- Cải thiện năng suất vườn dừa tăng năng suất vào những tháng treo (400 - 600 trái/tháng/ha) lên 10 – 20 % so với hiện trạng.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
-Nội dung 1: Điều tra hiện trạng dừa treo.
- Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố dinh dưỡng trong đất, trong lá với năng suất dừa.
- Nội dung 3: Đánh giá ảnh hưởng của 1 số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất dừa trong mùa treo tại tỉnh BT.
- Nội dung 4: Xây dựng mô hình tối ưu ứng dụng kết quả từ nghiên cứu cải thiện năng suất dừa trong mùa treo.

Kết quả thực hiện:    
 Tên sản phẩm     Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được
- Báo cáo khoa học: Tổng kết được các nội dung đề cương đã duyệt.
- Bảng số liệu: Các chỉ tiêu phân tích thành phần lý hoá đất …và các chỉ tiêu theo dõi khác.
- Qui trình khắc phục hiện tượng dừa không mang trái: Báo cáo khoa học xác định qui trình, là cơ sở để biên soạn tài liệu kỹ thuật chuyển giao cho nông dân.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: