Xây dựng mô hình quản lý và phát triển 2 nhãn hiệu tập thể cá khô, tôm khô An Thủy và Cá khô Bình Thắng

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Hội thủy sản Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Bà Trần Thị Thu Nga                 
- Chức vụ: Chủ tịch Hội
- Địa chỉ: Số 87, đường 30/4, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0753813130

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: KS.Trần Thị Thu Nga                                                                  
- Chức danh khoa học: Kỹ sư
- Chức vụ: Chủ tịch Hội
- Điện thoại: 0913658116           
- Email: tttngats@gmail.com

Người tham gia
 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xây dựng mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Tôm khô An Thủy và Cá khô Bình Thắng nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể được sử dụng tại hai làng nghề truyền thống của địa phương

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Khảo sát  đánh giá hiện trạng về tình hình sản xuất, quản lý; tỉnh hình sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhu cầu tham gia xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm NHTT tôm khô, cá khô An Thủy và cá khô Bình Thắng.
- Xây dựng mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể thông qua việc củng cố bộ máy quản lý đã vận hành thông qua hai Chi hội làng nghề An Thủy huyện Ba Tri và Bình Thắng huyện Bình Đại và các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng nhãn hiệu tập thể;
- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển thương mại cho các sản phẩm NHTT tôm khô, cá khô An Thủy và cá khô Bình Thắng nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ;
- Tổ chức thực hiện quảng bá thương hiệu sản phẩm và phát triển thương mại cho các sản phẩm NHTT tôm khô, cá khô An Thủy và cá khô Bình Thắng;

Kết quả thực hiện:
Xây dựng được hệ thống pháp lý về quản lý và kiểm soát nhãn hiệu tập thể được vận hành cho các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng nhãn hiệu tập thể ở hai làng nghề sản xuất thủy sản khô An Thủy huyện Ba tri và Bình Thằng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, với đầy đủ tính pháp lý, tính khoa học phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành; làm cơ sở để phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được chứng nhận

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: